Spring naar de inhoud

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.wemmeltools.be

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie


onze algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze overeenkomsten en diensten worden
uitsluitend afgesloten onder de volgende voorwaarden. De algemene
koopvoorwaarden van de koper binden ons generlei. Dit is zelfs het geval
wanneer ze door ons niet uitdrukkelijk ver-worpen worden bij het afsluiten van
de overeenkomst of nadien.

2. Iedere bestelling is slechts geldig nadat zij
door de directie aanvaard geweest is. De verbintenissen door onze
vertegenwoordigers of bedienden aangegaan, worden slechts van kracht na schriftelijke
bevestiging.

3. Gezien het voorbehoud der
buitenlandse leveranciers worden de prijzen, ver-koopsvoorwaarden en
leveringstermijnen van offertes en lopende bestellingen, enkel ter titel van
aanwijzing gegeven. De wijziging ervan geeft de koper geen recht zijn
bestellingen af te zeggen. Wij behouden ons eveneens het recht de
karakteristieken van het te leveren materiaal te wijzigen, volgens beslissing
der fabrikanten en leveranciers.

4. Levering geschiedt af ons
magazijn. Het risico voor beschadiging en verlies gaat vanaf dat ogenblik over
op de koper. Opmerkingen over de conformiteit van onze producten dienen binnen
de acht dagen te worden medegedeeld.

De door ons vermelde
leveringstermijnen verbinden ons niet. Er kan geen spra-ke zijn van enig recht op
schadevergoeding wanneer de leveringstermijnen niet worden nageleefd.

5. Onze prijzen zijn exclusief BTW.

Wenst de koper dat de goederen
worden verzonden dan gebeurt deze verzen-ding op zijn kosten. De keuze van het
transportmiddel en van de reisroute wor-den aan ons overgelaten zonder dat dit
nochtans enige aansprakelijkheid in onze hoofde teweegbrengt.

6. De ‘OP ZICHT’ overhandigde goederen welke niet
zouden teruggekeerd zijn binnen de 14 dagen zullen zonder andere verwittiging
aangerekend wor-den. Datzelfde materieel welk ons beschadigd zou terugkomen,
zal op kosten van de klant volledig hernieuwd worden.

7. De normale garantie is strikt
beperkt tot het door ons geleverd materieel; zij kan alleen tot gevolg hebben
het vervangen op onze kosten van defect zijnde stukken, met uitsluiting van
iedere andere schadeloosstelling, arbeidsloon, penaliteit, vracht, enz…

8. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar
binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Alle achterstel van betaling zal in volle recht en zonder
verwittiging een ver-wijlintrest voortbrengen van 1% per maand, alsook een
verhoging van de fac-tuur als forfaitaire en onherroepelijke vergoeding van 15%
van het bedrag met een minimum van 65 euro.

De niet-betaling van een
levering geeft ons het recht om, hetzij onmiddellijk de volledige vereffening
van al de vervallen schuldvorderingen te eisen, elke nieuwe in uitvoering
zijnde levering stop te zetten tot en met volledige vereffe-ning van de schuld,
en de leveringen slechts alleen tegen rembours voort te zet-ten.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te
voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden
zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De
wilsuiting hiertoe per aan-getekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
De koper machtigt ons om de bedoelde goederen terug te nemen en verleent ons
daartoe toegang tot alle lokalen waarin de goederen zich bevinden.

Schuldvergelijking tussen
schadevergoedingen waarvoor wij zouden kunnen worden aangesproken en facturen
die ons verschuldigd zijn, is uitgesloten.

9. De door ons geleverde koopwaar blijft onze
eigendom totdat de koper zijn schuld heeft aangezuiverd. In geval van uitstel
van betaling of een belangrijke verslechtering van de financiële toestand is de
koper verplicht op onze aan-vraag de goederen terug te geven. Dit laatste wordt
niet beschouwd als een ont-binding van de overeenkomst. Van een beslag of over
elke andere aantasting van onze eigendom door derden moet de koper ons dadelijk
op de hoogte bren-gen. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs
verwerkt, her-verkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen
over die voort-komen uit deze herverkoop.

10. Elke betwisting zal uitsluitend
op basis van het Belgisch recht door de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd
of door het Vredegerecht van ons kan-ton worden beslecht. Wij behouden ons het
recht ons tot iedere andere bevoeg-de rechtbank te richten.

11. In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van
bepalingen van deze voorwaarden behouden de overige bepalingen volledige
geldigheid. De con-tractpartijen verplichten zich ertoe de buiten werking
gestelde bepalingen te vervangen door andere die zo dicht mogelijk de vroegere
regeling benaderen.